Home

Welcome to your new site.

Welcome to your new site! You can edit this page by clicking on the Edit link. For more information about customizing your site check out http://learn.wordpress.com/

Latest from the Blog

Being a king of one less person doesn’t make you any less of a king. You have everything you’ll ever need. Hope you find peace.

nháp

Thường thì mỗi người là diễn viên chính trong vở kịch của cuộc đời họ. Còn tôi lúc nào cũng có cảm giác mình là một diễn viên phụ, tệ hơn nữa là một khán giả, luôn chỉ nhìn lên sân khấu với ánh đèn lóa mắt.

Get new content delivered directly to your inbox.